Зміни – закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, безперечно – пропустять майбутнє.

Тренінг IFA Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

МСФЗ в Україні впевнено завойовують визнання. Разом з цим зростає й потреба у фахівцях.

+38 (095) 294 96 61
+38(068) 680 68 12

training@audyt.lviv.ua

Нічого не відбувається, якщо ми тільки сподіваємося і нічого не робимо

Навіть поверхневий аналіз вакансій показує, що знання та досвід роботи за МСФЗ не тільки підвищує якісний рівень бухгалтера, а також забезпечує зацікавленість у вашій кандидатурі не тільки з боку найкращих українських роботодавців, а і з боку міжнародних компаній.Отримайте диплом міжнародного взірця та залишіть позаду конкурентів

Про програму

Завдяки спільним зусиллям розвинутих країн поступово створюється глобальна гармонізована система фінансової звітності за міжнародними стандартами (МСФЗ). Ці стандарти сьогодні використовують більше 166 країн світу. За Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України,  складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність  за міжнародними стандартами. Інші підприємства мають право добровільно обрати МСФЗ, як основу обліку та складання фінансової звітності.

Вивчайте і застосовуйте МСФЗ, якщо хочете, щоб мова вашого бізнесу була зрозумілою вашим бізнес-партнерам

Програма тренінгу  IFA МСФЗ  розроблена провідними фахівцями-практиками і призначена для бухгалтерів, аудиторів, фінансових спеціалістів, працівників банків, фінансових директорів і керівників компаній, що бажають отримати необхідні знання і практичні навики з управління і розвитку бізнесу.

Чому обирають "Тренінг Центр" ?

У нас більше 25 років досвіду роботи в сфері бізнес тренінгів, лише сертифіковані тренери, які мають постійний досвід практичного застосування власних знань
Нами проведено понад 3500 годин тренінгів за 7 останніх років. Підготовлено більше 350 сертифікованих спеціалістів саме з бухгалтерського обліку і аудиту
Ми найбільша в Україні тренінгова компанія, яка має право на проведення навчання по программах IFA в рамках співпраці з "Бізнес Едюкейшн Солушинс".
Лише у нас навчання проводиться українською мовою, вартість навчання становить 9500,00 гривень, вартість іспиту еквівалент 80 фунтів стерлінгів (по курсу на день оплати + 5 % єдиного податку)

Програма курсу

Регулювання бухгалтерського обліку.
Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності.
Поняття МСФЗ, значення та застосування у світі  та в Україні.

Концептуальні основи МСФЗ.
Цілі фінансової звітності.
Основні та підсилюючі якісні характеристики фінансової звітності.
Елементи фінансової звітності, їх визнання, оцінка та списання.
Оцінка справедливої вартості.
Вплив зміни валютних курсів.
Вплив гіперінфляції.

Склад річної фінансової звітності за МСФЗ.
Звіт про фінансовий стан.
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Звіт про зміни у власному капіталі.
Примітки до фінансових звітів.
Проміжна фінансова звітність.
Основні засоби: первісне визнання, амортизація, подальші витрати, оцінка у фінансовій звітності. Інвестиційна нерухомість: первісне визнання, подальші витрати, рекласифікація, оцінка у фінансовій звітності.
Нематеріальні активи: первісне визнання, амортизація, подальші витрати, оцінка у фінансовій звітності.
Розвідка та оцінка запасів корисних копалин: первісне визнання, амортизація, подальші витрати, оцінка у фінансовій звітності, рекласифікація.
Біологічні активи: первісне визнання, оцінка у фінансовій звітності.
Оренда у фінансовій звітності орендаря та орендодавця.
Знецінення активів.

Інвестиції в асоційовані підприємства.
Спільна діяльність.
Метод дольової участі.

Запаси: первісне визнання, формули вибуття, оцінка у фінансовій звітності.
Необоротні активи на продаж та для розподілу власникам: первісне визнання, оцінка у фінансовій звітності.
Припинена діяльність: подання у фінансовій звітності.
Фінансові інструменти.
Фінансові активи: первісне визнання, оцінка і подання у фінансовій звітності.
Фінансові зобов’язання: первісне визнання, оцінка і подання у фінансовій звітності.
Дольові інструменти: первісне визнання, оцінка і подання у фінансовій звітності.
Знецінення фінансових активів.
Хеджування.
Виплати на підставі акцій.
Види зобов’язань.
Оціночні зобов’язання: визнання, оцінка та подання у фінансовій звітності.
Умовні активи і умовні зобов’язання.
Поточний податок на прибуток.
Відстрочені податки на прибуток.
Види виплат працівникам.
Поточні виплати працівникам.
Допомога при звільненні.
Особливості обліку та подання у фінансовій звітності інформації про виплати по закінченні трудової діяльності.

Визначення доходу.
П’ятикрокова модель визнання доходу.
Подання інформації про доходи у фінансовій звітності.
Особливості визнання та оцінки доходу в окремих випадках.
Облік урядових субсидій: визначення, види субсидій та подання у фінансовій звітності.

Гроші та їх еквіваленти.
Класифікація руху грошей.
Складання звіту про рух грошей непрямим методом.
Складання звіту про рух грошей прямим методом

Облік придбання.
Оцінка ідентифікованих активів та взятих зобов’язань за справедливою вартістю.
Методи визнання та оцінки гудвілу та неконтролюючої частки.
Консолідована фінансова звітність і порядок її складання.
Окрема фінансова звітність.

Розкриття інформації про зміни в обліковій політиці
Розкриття інформації про облікові оцінки
Розкриття інформації про помилки минулих років
Події після звітної дати
Звітні сегменти
Пов’язані сторони
Прибуток на акцію

сертифікований тренер програми IFA МСФЗ

Світлана Зубілевич

  • Кандидат економічних наук, професор, ACCA DipIFR (rus) IFRS IFA
  • З 1997 року веде активну громадську роботу як Голова Комітету з питань професійної освіти Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ)
  • У 2005 успішно скалала іспит за програмою ACCA та отримала сертифікат з Міжнародних стандартів фінансової звітності
  • З 2010 року – голова комітету з сертифікації Євразійської ради сертифікованих професійних бухгалтерів
  • Більше 130 наукових праць, співавтор навчальних посібників з бухгалтерського обліку та аудиту

Зареєструйся на тренінг і досягни успіху вже сьогодні

Йди до своєї цілі разом з нами.

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА КУРС

Тут ви можете зареєструватися на курс

    training@audyt.lviv.ua

    ТОВ “Тренінг Центр”, м. Львів, вул. Зелена 109