+38 (032) 294 96 61
+38 (067) 680 68 12

Фінансовий менеджмент

Ми стільки матимемо, скільки знаємо. Знання – сила (Френсіс Бекон)

Відправте заявку
на участь
  Для кого ця програма

  Власники бізнесу

  Керівники компаній і керуючі філіями

  Фінансові та нефінансові керівники вищої і середньої ланки

  Менеджери, аналітики

  Економісти, фінансисти

  Всі, хто бажає розширити сучасний фінансовий інструментарій

  Мета тренінгу

  • Надати структуроване і логічне пояснення фінансових процесів, характерних для будь-якої компанії
  • Сформувати у слухачів системне розуміння фінансів та розвинути практичні навики для ефективного управління фінансами в сучасних умовах
  • Опанувати інструменти кваліфікованого користування фінансовою та нефінансовою інформацією для оцінювання фінансового стану та перспектив розвитку компанії, а також прийняття ефективних управлінських рішень

  Програма курсу IFA. Фінансовий менеджмент

  • Сутність, мета і зміст фінансового менеджменту підприємства
  • Роль фінансового менеджера в структурі управління діяльністю підприємства
  • Принципи і функції фінансового менеджменту
  • Умови функціонування фінансового менеджменту на підприємстві
  • Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
  • Стратегія і тактика: методи і прийоми фінансового менеджменту
  • Вплив змін зовнішнього середовища на можливість реалізації стратегії розвитку бізнесу
  • Податкове планування на підприємстві як метод фінансового менеджменту
  • Фінансове середовище і  забезпечення бізнесу фінансовими ресурсами: фінансові ринки (сутність, особливості розуміння)
  • Фінансові інститути (інвестиційні компанії, фінансові посередники, організації, які надають фінансові послуги, банківський сервіс), відсотки і процентні ставки
  • Загальна характеристика, мета, завдання, принципи і призначення фінансового та управлінського обліку на підприємстві
  • Фінансова звітність – віддзеркалення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових потоків підприємства
  • Управлінська і спеціальна внутрішня звітність підприємства
  • Сутність понять «доходи», «витрати», «прибуток/збиток»
  • Види і класифікація витрат (постійні/змінні, прямі/непрямі, умовно-постійні і змішані)
  • Методи розподілу змішаних витрат на постійні та змінні
  • Методи розподілу постійних витрат за видами продукції (АВС – аналіз)
  • Аналіз і прогнозування беззбиткової діяльності (CVP – аналіз)
  • Маржинальний дохід, запас фінансової міцності, операційний важіль
  • Бюджетування в системі фінансового планування. Напрямки бюджетування. Види бюджетів
  • Бюджет продажів. Бюджет виробництва. Бюджет прямих витрат на матеріали. Бюджет прямих витрат на оплату праці. Бюджет виробничих накладних витрат. Бюджет накладних витрат. Бюджет запасів готової продукції. Бюджет адміністративних і комерційних витрат
  • Складання прогнозного звіту про прибутки і збитки. Складання бюджету грошових коштів. Складання прогнозного балансу.
  • Контроль та аналіз бюджетних показників
  • Аналіз як функція фінансового менеджменту
  • Мета, завдання та методи фінансового аналізу і діагностики фінансового стану підприємства
  • Аналіз коефіцієнтів (ліквідності, оборотності, фінансової стійкості, ефективності, ринкової активності) 
  • Використання результатів аналізу з метою розробки стратегії і тактики ефективного управління фінансами підприємства
  • Логіка фінансових операцій. Концепція вартості грошей у часі
  • Фактори, що впливають на зміну цінності грошових коштів
  • Прості і складні відсотки. Майбутня і теперішня вартість грошей
  • Врахування інфляції при оцінюванні вартості грошей у часі
  • Грошові потоки – нарощування і дисконтування. Ануїтети
  • Аналіз альтернативних можливостей інвестування грошових коштів на  прикладах
  • Суть робочого капіталу. Оборотні активи: види і класифікація, основні методи управління
  • Операційний цикл підприємства (закупівля, виробництво, зберігання, реалізація)
  • Короткострокове і довгострокове фінансування оборотних коштів
  • Розрахунок потреб у робочому капіталі. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти як найбільш ліквідний актив. Еквіваленти грошових коштів
  • Зберігання і управління залишками грошових коштів. Стягнення грошових коштів
  • Грошове кредитування покупців. Нові технології бізнесу: електронна комерція, пластикові карти, віртуальні ринки і гроші. Оборотність грошових коштів
  • Управління дебіторською заборгованістю. Побудова ефективної і прийнятної політики продажів компанії
  • Методи стягнення дебіторської заборгованості
  • Стимулювання покупців до повернення боргів. Гнучкі контракти
  • Аналіз кредитоспроможності клієнтів і резерви неоплачених рахунків
  • Оборотність дебіторської заборгованості. Управління товарно-матеріальними запасами. Види і форми існування запасів. Аналіз ризиків, витрат і вигод у зв’язку з використанням запасів
  • Контроль запасів на різних стадіях: закупівля, переробка, зберігання, передача на реалізацію
  • Розрахунок оптимальної потреби підприємства в запасах
  • Розрахунок оптимального обсягу і частоти замовлень. Оборотність запасів
  • Фінансування оборотних активів. Кредитно-інвестиційна політика підприємства
  • Кредиторська заборгованість, формування відносин з кредиторами
  • Торгова кредиторська заборгованість. Використання векселів у розрахунках
  • Різні умови кредитних продажів. Короткострокові кредити, акредитиви, банківські акцепти, кредитна лінія (овердрафт). Фінансовий цикл
  • Методи оцінки вартості фінансових активів (балансова, ринкова, внутрішня)
  • Оцінка прибутковості облігацій до погашення і до викупу
  • Оцінка вартості простих і привілейованих акцій
  • Похідні фінансові інструменти
  • Капітал. Компоненти капіталу (власний і позиковий)
  • Методи і моделі оцінки вартості окремих видів капіталу: вартість позикового і власного капіталу, привілейованих акцій
  • Середньозважена вартість капіталу – використання результату і ухвалення рішень
  • Фінансовий леверидж
  • Оптимізація структури капіталу залежно від впливу різних факторів на його вартість
  • Управління власним і позиковим капіталом. Емісійна та дивідендна політика
  • Складання графіків повернення позикових коштів
  • Інвестиційний проект, поняття, види. Технологія планування інвестиційних проектів
  • Методи аналізу інвестиційних проектів (чиста теперішня вартість, показник прибутковості, термін окупності, внутрішня ставка дохідності) і прийняття рішень про інвестування, врахування додаткових чинників
  • Контроль виконання плану реалізації інвестиційних проектів
  • Аналіз та управління ризиками інвестиційних проектів. Оцінка проектів з різкими термінами реалізації
  • Невизначеність і ризик?
  • Показники, методи оцінки та способи зниження ризиків інвестиційних проектів

  Почни діяти вже сьогодні!

  Стань фахівцем своєї справи з дипломом від Британського інституту  IFA

  Тренер курсу

  Володимир Чубай

  — Кандидат економічних наук.
  — Доцент кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».
  — Опублікував понад 160 праць, з яких більше 100 наукових статей,
  — Отримав грант Львівської політехніки на здійснення наукових досліджень.
  — Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець року» Національного університету «Львівська політехніка».
  — Нагороджений премією Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради для талановитих молодих вчених.
  — Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність.
  — В 2012-2016 рр. очолював Раду молодих вчених ІНЕМ Львівської політехніки, а також входив до 2018 року у постійний склад Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.
  — Засновник і головний редактор всеукраїнського науково-аналітичного журналу «Наша перспектива».
  — Засновник і керівник проекту «Наукова перспектива», спрямованого на налагодження ефективної співпраці між науковцями, підприємствами, органами влади і місцевого самоврядування.
  — Провідний бухгалтер-експерт в аудиторській фірмі.
  — Учасник бізнес-курсу «Успішне підприємництво», який проводили власники та керівники успішних компаній та банків США.

  Зареєструватися на курс

  Відправте заявку
  на участь
   training@audyt.lviv.ua

   ТОВ “Тренінг Центр”, м. Львів, вул. Зелена 109