+38 (032) 294 96 61
+38 (067) 680 68 12

Фінансовий менеджмент

Ми стільки матимемо, скільки знаємо. Знання – сила (Френсіс Бекон)

Відправте заявку
на участь
Для кого ця програма

Власники бізнесу

Керівники компаній і керуючі філіями

Фінансові та нефінансові керівники вищої і середньої ланки

Менеджери, аналітики

Економісти, фінансисти

Всі, хто бажає розширити сучасний фінансовий інструментарій

Мета тренінгу

 • Надати структуроване і логічне пояснення фінансових процесів, характерних для будь-якої компанії
 • Сформувати у слухачів системне розуміння фінансів та розвинути практичні навики для ефективного управління фінансами в сучасних умовах
 • Опанувати інструменти кваліфікованого користування фінансовою та нефінансовою інформацією для оцінювання фінансового стану та перспектив розвитку компанії, а також прийняття ефективних управлінських рішень

Програма курсу IFA. Фінансовий менеджмент

 • Сутність, мета і зміст фінансового менеджменту підприємства
 • Роль фінансового менеджера в структурі управління діяльністю підприємства
 • Принципи і функції фінансового менеджменту
 • Умови функціонування фінансового менеджменту на підприємстві
 • Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
 • Стратегія і тактика: методи і прийоми фінансового менеджменту
 • Вплив змін зовнішнього середовища на можливість реалізації стратегії розвитку бізнесу
 • Податкове планування на підприємстві як метод фінансового менеджменту
 • Фінансове середовище і  забезпечення бізнесу фінансовими ресурсами: фінансові ринки (сутність, особливості розуміння)
 • Фінансові інститути (інвестиційні компанії, фінансові посередники, організації, які надають фінансові послуги, банківський сервіс), відсотки і процентні ставки
 • Загальна характеристика, мета, завдання, принципи і призначення фінансового та управлінського обліку на підприємстві
 • Фінансова звітність – віддзеркалення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових потоків підприємства
 • Управлінська і спеціальна внутрішня звітність підприємства
 • Сутність понять «доходи», «витрати», «прибуток/збиток»
 • Види і класифікація витрат (постійні/змінні, прямі/непрямі, умовно-постійні і змішані)
 • Методи розподілу змішаних витрат на постійні та змінні
 • Методи розподілу постійних витрат за видами продукції (АВС – аналіз)
 • Аналіз і прогнозування беззбиткової діяльності (CVP – аналіз)
 • Маржинальний дохід, запас фінансової міцності, операційний важіль
 • Бюджетування в системі фінансового планування. Напрямки бюджетування. Види бюджетів
 • Бюджет продажів. Бюджет виробництва. Бюджет прямих витрат на матеріали. Бюджет прямих витрат на оплату праці. Бюджет виробничих накладних витрат. Бюджет накладних витрат. Бюджет запасів готової продукції. Бюджет адміністративних і комерційних витрат
 • Складання прогнозного звіту про прибутки і збитки. Складання бюджету грошових коштів. Складання прогнозного балансу.
 • Контроль та аналіз бюджетних показників
 • Аналіз як функція фінансового менеджменту
 • Мета, завдання та методи фінансового аналізу і діагностики фінансового стану підприємства
 • Аналіз коефіцієнтів (ліквідності, оборотності, фінансової стійкості, ефективності, ринкової активності) 
 • Використання результатів аналізу з метою розробки стратегії і тактики ефективного управління фінансами підприємства
 • Логіка фінансових операцій. Концепція вартості грошей у часі
 • Фактори, що впливають на зміну цінності грошових коштів
 • Прості і складні відсотки. Майбутня і теперішня вартість грошей
 • Врахування інфляції при оцінюванні вартості грошей у часі
 • Грошові потоки – нарощування і дисконтування. Ануїтети
 • Аналіз альтернативних можливостей інвестування грошових коштів на  прикладах
 • Суть робочого капіталу. Оборотні активи: види і класифікація, основні методи управління
 • Операційний цикл підприємства (закупівля, виробництво, зберігання, реалізація)
 • Короткострокове і довгострокове фінансування оборотних коштів
 • Розрахунок потреб у робочому капіталі. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти як найбільш ліквідний актив. Еквіваленти грошових коштів
 • Зберігання і управління залишками грошових коштів. Стягнення грошових коштів
 • Грошове кредитування покупців. Нові технології бізнесу: електронна комерція, пластикові карти, віртуальні ринки і гроші. Оборотність грошових коштів
 • Управління дебіторською заборгованістю. Побудова ефективної і прийнятної політики продажів компанії
 • Методи стягнення дебіторської заборгованості
 • Стимулювання покупців до повернення боргів. Гнучкі контракти
 • Аналіз кредитоспроможності клієнтів і резерви неоплачених рахунків
 • Оборотність дебіторської заборгованості. Управління товарно-матеріальними запасами. Види і форми існування запасів. Аналіз ризиків, витрат і вигод у зв’язку з використанням запасів
 • Контроль запасів на різних стадіях: закупівля, переробка, зберігання, передача на реалізацію
 • Розрахунок оптимальної потреби підприємства в запасах
 • Розрахунок оптимального обсягу і частоти замовлень. Оборотність запасів
 • Фінансування оборотних активів. Кредитно-інвестиційна політика підприємства
 • Кредиторська заборгованість, формування відносин з кредиторами
 • Торгова кредиторська заборгованість. Використання векселів у розрахунках
 • Різні умови кредитних продажів. Короткострокові кредити, акредитиви, банківські акцепти, кредитна лінія (овердрафт). Фінансовий цикл
 • Методи оцінки вартості фінансових активів (балансова, ринкова, внутрішня)
 • Оцінка прибутковості облігацій до погашення і до викупу
 • Оцінка вартості простих і привілейованих акцій
 • Похідні фінансові інструменти
 • Капітал. Компоненти капіталу (власний і позиковий)
 • Методи і моделі оцінки вартості окремих видів капіталу: вартість позикового і власного капіталу, привілейованих акцій
 • Середньозважена вартість капіталу – використання результату і ухвалення рішень
 • Фінансовий леверидж
 • Оптимізація структури капіталу залежно від впливу різних факторів на його вартість
 • Управління власним і позиковим капіталом. Емісійна та дивідендна політика
 • Складання графіків повернення позикових коштів
 • Інвестиційний проект, поняття, види. Технологія планування інвестиційних проектів
 • Методи аналізу інвестиційних проектів (чиста теперішня вартість, показник прибутковості, термін окупності, внутрішня ставка дохідності) і прийняття рішень про інвестування, врахування додаткових чинників
 • Контроль виконання плану реалізації інвестиційних проектів
 • Аналіз та управління ризиками інвестиційних проектів. Оцінка проектів з різкими термінами реалізації
 • Невизначеність і ризик?
 • Показники, методи оцінки та способи зниження ризиків інвестиційних проектів

Почни діяти вже сьогодні!

Стань фахівцем своєї справи з дипломом від Британського інституту  IFA

Тренер курсу

Володимир Чубай

— Кандидат економічних наук.
— Доцент кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».
— Опублікував понад 160 праць, з яких більше 100 наукових статей,
— Отримав грант Львівської політехніки на здійснення наукових досліджень.
— Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець року» Національного університету «Львівська політехніка».
— Нагороджений премією Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради для талановитих молодих вчених.
— Нагороджений подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність.
— В 2012-2016 рр. очолював Раду молодих вчених ІНЕМ Львівської політехніки, а також входив до 2018 року у постійний склад Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.
— Засновник і головний редактор всеукраїнського науково-аналітичного журналу «Наша перспектива».
— Засновник і керівник проекту «Наукова перспектива», спрямованого на налагодження ефективної співпраці між науковцями, підприємствами, органами влади і місцевого самоврядування.
— Провідний бухгалтер-експерт в аудиторській фірмі.
— Учасник бізнес-курсу «Успішне підприємництво», який проводили власники та керівники успішних компаній та банків США.

Зареєструватися на курс

Відправте заявку
на участь
training@audyt.lviv.ua

ТОВ “Тренінг Центр”, м. Львів, вул. Зелена 109